Địa chí
ĐC.97 TH.121.T
Thần tích-thần sắc thôn Xuân Vu, Yên Mỹ xã Yên Mỹ tổng Hoàng Chỉ huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên
BBK ĐC.97
Nhan đề Thần tích-thần sắc thôn Xuân Vu, Yên Mỹ xã Yên Mỹ tổng Hoàng Chỉ huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên
Thông tin xuất bản [kn] : [knxb], 1938
Mô tả vật lý 6 tr. ; 30 cm.
Phụ chú Viện Thông tin Khoa học Xã hội
Từ khóa tự do Thần tích
Từ khóa tự do Thành hoàng
Từ khóa tự do Lập Thạch
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Từ khóa tự do Yên Mỹ
Từ khóa tự do Xuân Vu
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000837
000 00000nam a2200000 4500
00134126
00212
00435388
005201605090945
008050820s1938 |||||| sd
0091 0
039|a20160509094523|bhuonggiang|y20141125172459|zhaonh
084|aĐC.97|bTH.121.T
245|aThần tích-thần sắc thôn Xuân Vu, Yên Mỹ xã Yên Mỹ tổng Hoàng Chỉ huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên
260|a[kn] : |b[knxb], |c1938
300|a6 tr. ; |c30 cm.
500|aViện Thông tin Khoa học Xã hội
653|aThần tích
653|aThành hoàng
653|aLập Thạch
653|aVĩnh Yên
653|aYên Mỹ
653|aXuân Vu
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000837
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/thantichthansac/dct.000837/837 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS2177|cĐCS2177
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000837 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1