Ngày đăng: 18/05/2023 09:42
Lượt xem: 561
Sân khấu học đường- Gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống dân tộc

Sân khấu học đường- Gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống dân tộc/ Thúy Mùi, Trương Hoàng, Khắc Duyên….- H.: Sân Khấu, 2019.- 384 tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc:  201003257

Kho mượn:  202004649  – 50

Gồm nhiều bài viết nghiên cứu về các vấn đề: Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống trong cuộc sống hôm nay; dự án sân khấu học đường khởi đầu nuôi dưỡng nghệ thuật truyền thống; sân khấu học đường cú huých cho các loại hình nghệ thuật dân tộc tồn tại và phát triển... Giới thiệu một số tác phẩm sân khấu với sân khấu học đường: Tiếng trống Mê Linh; Lưu Bình Dương Lễ; Nghêu, Sò, Ốc, Hến.

ST:  Trần Phương