Thư viện tỉnh phục vụ các ngày 2,3,4,5,6.

* Mùa hè:

Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h

* Mùa đông:

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 12h00

Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30