Ngày đăng: 18/05/2023 09:46
Lượt xem: 407
Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình/ Nguyễn Đức Lương.- H.: Xây dựng, 2018.- 378 tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc:  201002456

Kho mượn:  202003429  – 30

Cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, các nguồn phát thải của các chất ô nhiễm; những ảnh hưởng sức khoẻ do phơi nhiễm với các chất ô nhiễm không khí. Phương pháp khảo sát và đánh giá chất lượng không khí cũng như các giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí bên trong công trình.

ST:  Trần Phương