Ngày đăng: 18/05/2023 09:49
Lượt xem: 523
Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị/ Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương.- H.: Xây Dựng, 2020.- 120tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc:  201003500

Kho mượn:  202004974  – 5

Hướng dẫn quy hoạch hệ thống cấp thoát nước đô thị: Xác định quy mô và giải pháp tổng thể cho các công trình đơn vị trong hệ thống cấp nước; quy hoạch mạng lưới cấp nước; những vấn đề cơ bản thiết kế hệ thống nước thải; tính toán thuỷ lực; thiết kế mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/2000; quy hoạch mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/500.

ST:  Trần Phương