Ngày đăng: 18/05/2023 09:56
Lượt xem: 645
Thủy nông ở vùng khô hạn

Thủy nông ở vùng khô hạn/ Lê Sâm, Nguyễn Đình Vượng.- H.: Nông Nghiệp, 2020.- 559tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc:  201003549

Kho mượn:  202005045 – 6

Tổng quan về tình hình khô hạn trên thế giới, ở Việt nam và duyên hải Nam Trung Bộ; phân vùng sinh thái và nguồn nước các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; thực trạng về giải pháp trữ, khai thác và sử dụng nguồn nước ở các vùng khô cạn; nghiên cứu, đề xuất mô hình trữ và sử dụng tổng hợp nguồn nước trên các vùng khô hạn duyên hải Nam Trung Bộ; một số mô hình khai thác và sử dụng nguồn nước điển hình trên các vùng khô hạn duyên hải nam Trung bộ.

ST:  Trần Phương