Ngày đăng: 13/06/2022 16:23
Lượt xem: 399
Lão Tử - Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn

Lão Tử - Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn /  Hoàng Thần Thuần; Nguyễn Văn Lâm biên dịch.- Thanh Hóa.: NxbThanh Hóa,  2014.- 256 tr.; 19 cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc: 201000655

Kho mượn: 202000866 – 7

Giới thiệu một vài nét về Lão Tử và học thuyết của ông. Luận giải ý nghĩa triết học viên dung (dung hoà trọn vẹn hiện tượng và bản thể), tư tưởng chính trị "Vô vi", quan điểm hoà hợp quân sự... trong học thuyết tư tưởng Lão giáo.

st: Trần Phương