Ngày đăng: 11/05/2023 10:25
Lượt xem: 669
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân / Nguyễn Mạnh Hưởng.- H. : Công an nhân dân, 2005.- 257tr.; 19cm.

          Ký hiệu sách: Kho Đọc PD.018921-2

 Kho Mượn  PM.023958-60

 

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân qua từng giai đoạn  lịch sử của cách mạng Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như qua quá trình Người lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc ta, các tác giả đã bước đầu làm rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng quốc phòng toàn dân của Người.

st: Hải Hà