Ngày đăng: 26/08/2020 10:50
Lượt xem: 57
Cách mạng Tháng tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam

 Cách mạng tháng tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam/ Trịnh Nhu;Trần Trọng Thơ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 371tr.; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD.025541

Nội dung cuốn sách chia làm 6 chương, trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết dân tộc nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu nước; việc đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Tác giả cũng đã tổng kết, nêu lên tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.


Cuốn sách giúp bạn đọc thấy rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam.