Ngày đăng: 27/08/2020 14:49
Lượt xem: 1401
Những Nghị Quyết CƠ Bản Dẫn Đến Thắng Lợi Cách Mạng Tháng Tám

Những Nghị quyết cơ bản dẫn đến thắng lợi cách mạng tháng Tám: Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ VI, VII, VII 1939-1941.- H.: Sự Thật, 1983.- 193tr.; 20cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD. 002656

Toàn văn 3 Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương lần thứ VI, VII, VII 1939-1941 của Đảng, đây là 3 Nghị quyết quan trọng dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, đó là:

Nghị quyết của Ban Trung ương Đảng ngày 6,7,8 tháng 11 năm 1939.

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương ngày 6,7,8,9 tháng 11 năm 1940.

Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng cộng sản Đông Dương (5/1941).

 Điểm chung và điểm nổi bật của 3 nghị quyết đều thể hiện sâu sắc và sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong việc chuyển hướng và tập trung sự chỉ đạo chiến lược của Đảng vào nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng là giải phóng dân tộc.