Ngày đăng: 27/08/2020 14:55
Lượt xem: 909
Mùa Thu Cách Mạng

Mùa thu cách mạng: Hồi ký nhiều tác giả.-H.: Nxb Hà Nội, 1985.- 275tr.; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD.009820

Tập hồi ký gồm 15 bài viết của nhiều tác giả đem đến một bức tranh toàn cảnh chung kể từ ngày Đảng ta còn trứng nước cho tới ngày Tổng khởi nghĩa dành độc lập, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 19/8/1945, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật cho đến ngày 2/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tập hồi ký đã tái hiện lại một giai đoạn lịch sử đúng như lịch sử đã từng diễn ra, một giai đoạn cách mạng hào hùng với những gương hy sinh bất khuất, những cuộc đấu tranh không khoan nhượng và vô cùng dũng cảm của những chiến sĩ cách mạng.