Ngày đăng: 22/02/2023 08:40
Lượt xem: 605
Cách để truyền cảm hứng

Cách để truyền cảm hứng/ Lê Quang.- H.: Hồng Đức, 2020.- 127 tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc: 201003648

Kho mượn: 202005128 – 9

Hướng dẫn một số kỹ năng để có thể trở thành một diễn giả truyền cảm hứng; cách để diễn thuyết trước công chúng một cách tự tin, cách để chuẩn bị, viết và trình bày một bài phát biểu, cách đặt câu hỏi sao cho thật thông minh, cách để hoàn thiện giọng nói...

ST: Trần Phương