Ngày đăng: 22/02/2023 08:43
Lượt xem: 617
Bán cả uy tín, bán cả giấc mơ

Bán cả uy tín, bán cả giấc mơ: Luyện mình thành vàng ròng. Trở thành sát thủ bán hàng. Xây dựng mạng lưới kinh doanh siêu đỉnh. Đưa mọi giấc mơ cập bến thành công/ Kiều Linh.- H.: Thế Giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông Sống, 2021.- 272 tr.; 20cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc: 201004127

Kho mượn: 202006153 – 4

Ghi lại những trải nghiệm của tác giả trong quá trình kinh doanh bán hàng và xây dựng hệ thống từ khi còn là một cô gái trẻ chập chững bước vào đời, cho đến khi đã làm chủ hệ thống hàng nghìn người.

ST: Trần Phương