Ngày đăng: 19/08/2020 15:23
Lượt xem: 513
Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.-H.: Quân đội Nhân dân, 2006.-333tr.; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD.020168

Cuốn sách là tập hợp có chọn lọc những văn kiện, bài nói của Bác Hồ xoay quanh chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, có trình bày khái quát những diễn biến chính của đất nước từ ngày 2/9/1945 đến cuối năm 1946, và một số tập hồi ức của những người học trò- những cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử đặc biệt đó.