Ngày đăng: 19/08/2020 15:30
Lượt xem: 505
Cách mạng tháng Tám cuộc đổi đời của dân tộc

Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

Phần 1: Một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước (8/1945) như: Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; Thông cáo hãy quyết tâm hy sinh; Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta...;

Phần 2: Những trang hồi ức của một số tác giả là những cán bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng miền của Tổ quốc: “... Trong vòng nửa tháng, cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám đã thành công trên cả nước. Trong cuộc chạy đua lịch sử với các thế lực phản động quốc tế và tay sai của chúng, cách mạng Việt Nam đã bứt lên trước, giành toàn thắng. Chế độ thực dân thống trị hơn 80 năm và chế độ quân chủ hàng nghìn năm đã bị lật nhào. Đây thật sự là cuộc đổi đời của dân tộc ta” (Trường Chinh);

Phần 3: Một số bài viết, công trình nghiên cứu về Cách mạng tháng Tám 1945.