Ngày đăng: 11/05/2023 10:18
Lượt xem: 485
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự/ Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.- H.: Quân đội Nhân dân, 2022.- 439tr.; 21cm.

Ký hiệu sách: Kho Đọc PD.015021, PD.015010

 

Tóm tắt:  Đây là công trình khoa học được biên soạn công phu, nghiêm túc, có nhiều tư liệu quý. Bằng phương pháp lịch sử, cuốn sách tái hiện những hoạt động lý luận và thực tiễn về quân sự trong cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách nêu được nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuốn sách cũng đi sâu phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh: về cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa, về khởi nghĩa vũ trang, về chiến tranh nhân dân, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về xây dựng căn cứ địa, hậu phương và nền quốc phòng toàn dân.

st: Hải hà