Ngày đăng: 27/08/2020 14:21
Lượt xem: 83
Nhớ Về Mùa Thu Tháng Tám

Nhớ về mùa thu tháng tám: Tuyển hồi ký cách mạng.- H.: Quân đội Nhân dân, 2005.- 397tr.; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD.021737

Tập sách gồm một phần hồi ức của 16 tác giả là những cán bộ lão thành cách mạng đã trực tiếp, chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra ở thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng, miền của Tổ quốc. Cuốn sách cung cấp một số tư liệu, giúp bạn đọc thấy rõ hơn sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, với một cuộc cách mạng “long trời lở đất”, lật nhào ách đô hộ của đế quốc, thực dân hàng trăm năm và ngai vàng vua chúa phong kiến ngự trị hàng nghìn năm, lập nên chế độ cộng hòa dân chủ, mở ra kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập, tự do trong lịch sử dân tộc.