Ngày đăng: 27/08/2020 14:28
Lượt xem: 1209
Cách Mạng Tháng Tám 1945 Với Sự Nghiệp Đổi mới, hội nhập và phát triển

Cách mạng tháng tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.- H.; Chính trị Quốc gia, 2016.- 806tr.; 24cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: 201001378

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần với trên 600 bài viết của các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, trường đại học. Các tác giả tập trung phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2/9, từ đó khẳng định rằng: Đối với lịch sử dân tộc ta, cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự mở đầu cho những giai đoạn phát triển thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách dành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước.