Ngày đăng: 27/08/2020 14:33
Lượt xem: 1135
Bản Tuyên ngôn Độc Lập Thời đại Hồ Chí Minh

 Bản tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh/ Vũ Đình Quyền tuyển chọn.-H.: Hồng Đức, 2015.- 102tr.; 27cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: 20100569

Cuốn sách cho chúng ta hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng tháng Tám đã mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Nội dung sách gồm các phần chính sau:

Phần I: Một số bức ảnh lịch sử tiêu biểu liên quan đến ngày tuyên bố độc lập dân tộc thống nhất đất nước.

Phần II: Toàn văn Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945.

Phần III: Một số bài viết, thư gửi và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày tuyên bố độc lập đến ngày kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Phần IV: Một số diễn văn, bài phát biêt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phần V: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.       

Phần VI: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Phần VII: Cách mạng Tháng Tám 1945 - Bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Phần VIII: Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử.

Phần IX: Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn độc lập Thời đại Hồ Chí Minh.