Ngày đăng: 27/08/2020 14:36
Lượt xem: 1455
Đấu Tranh Vũ Trang trong Cách Mạng Tháng Tám

 Đấu tranh vũ trang trong cách mạng tháng tám/ Nguyễn Anh Dũng.-H.: Khoa học Xã hội, 1985.- 254tr., 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD.012104

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu chuyên đề, giúp người đọc hiểu một cách có hệ thống chủ trương, đường lối đấu tranh chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta trong Cách mạng tháng Tám.

Tác giả đi sâu nghiên cứu, hệ thống hóa các sự kiện và tư liệu lịch sử nhằm dựng lại một cách tổng quát bức tranh về quá trình phát triển của đấu tranh vũ trang trong Cách mạng Tháng Tám. Đồng thời, cuốn sách làm nổi bật lên những đặc điểm, quy luật của đấu tranh vũ trang- một hình thức, một phương thức đấu tranh cách mạng, dung nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và những bài học rút ra từ cuộc đấu tranh này.