Ngày đăng: 27/08/2020 14:39
Lượt xem: 1391
Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam và cách mạng tháng chín 1944 ở Bun-ga-ri

 

 

Cách mạng tháng tám 1945 ở Việt Nam và cách mạng tháng chín  1944 ở Bun- ga- ri.-H.; Thông tin Lý luận,1982.-121tr.; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD.012221

Thực hiện hợp tác khoa học giữa ban nghiên cứu lịch sử Đảng trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và Viện lịch sử Đảng  thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bungari, cuộc hội thảo khoa học về “Cách mạng tháng tám ở Việt Nam và cách mạng tháng chín ở Bun-ga-ri” được tiến hành từ ngày 23-26/9/1980 tại Xô-phi-a.

Cuốn sách “Cách mạng tháng tám 1945 ở Việt Nam và cách mạng tháng chín  1944 ở Bun- ga- ri” là tập hợp những bài báo cáo và tham luận khoa học được trình bày tại hội nghị trên.

Đoàn Việt Nam đưa ra hội thảo bản báo cáo chính mang tên: Cách mạng tháng tám ở Việt Nam và 2 bản tham luận với chủ đề: Nghệ thuật chớp thời cơ trong Cách mạng tháng tám và Cách mạng tháng tám- một cuộc nổi dậy đồng loạt của toàn dân.