Ngày đăng: 27/08/2020 14:44
Lượt xem: 1537
Lịch Sử Cách Mạng Tháng Tám 1945

 

Lịch sử Cách mạng tháng tám 1945.-H.: Chính trị Quốc gia, 1995.- 295tr.; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD.012106

Bằng các tư liệu lịch sử chân thực, cuốn sách giới thiệu với bạn đọc tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo và bản lĩnh cách mạng của Đảng ta và của lãnh tụ Hồ Chí Minh được phản ánh trong các chủ trương, phương pháp cách mạng và chỉ đạo thực tiễn, trong tiến trình xây dựng Đảng, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất và các lực lượng vũ trang, phát động khởi nghĩa từng phần và tổng khởi nghĩa. Đồng thời, cuốn sách trình bày cụ thể sức mạnh vô địch của khối đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh tự giải phóng khỏi gông cùm nô lệ, giành quyền độc lập dân tộc. Từ đó, nêu rõ những nguyên nhân thắng lợi, tầm vóc vĩ đại, kinh nghiệm quý giá của Cách mạng Tháng Tám.