Ngày đăng: 27/08/2020 14:53
Lượt xem: 1835
Tuyên ngôn Độc Lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa: Có chú thích sự kiện và danh từ/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự Thật, 1975.-42tr.; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD.002307

Cuốn sách là toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa của chủ tịch Hồ Chí Minh được đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bên cạnh toàn văn còn có phần chú thích những sự kiện và danh từ được thể hiện trong nội dung bản tuyên ngôn. Nổ bật trong bản tuyên ngôn ta thấy được những tư tưởng lớn của dân tộc Việt Nam, tư tưởng lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.