Ngày đăng: 20/06/2023 10:16
Lượt xem: 2469
Triển khai luân chuyển sách theo kế hoạch 103/KH-UBND về cơ sở

                                                              

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân nông thôn, miền núi và công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Trong quý II/2023, Thư viện tỉnh đã triển khai luân chuyển gần 14.000 bản sách mới về 103 thư viện, tủ sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn.  Tính trung bình trong đợt luân chuyển, mỗi thư viện, tủ sách cơ sở nhận được từ 125- 130 bản sách mới. Nguồn sách luân chuyển này được lựa chọn chất lượng từ các nhà xuất bản có uy tín, với nhiều môn loại khoa học chứa đựng nội dung thông tin, tri thức phong phú, đa dạng.

          Hy vọng, cùng với nguồn lực thông tin trong thư viện, tủ sách cơ sở; nguồn sách luân chuyển theo Kế hoạch 103/KH-UBND sẽ góp phần đáp ứng cơ bản nhu cầu văn hóa đọc, nâng cao trình độ dân trí, phục vụ lao động, sản xuất của nhân dân; đặc biệt là nhân dân ở vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh./.

 

                                      Nguyễn Anh Ngọc