Ngày đăng: 25/05/2022 09:29
Lượt xem: 1153
Học tiếng Anh cùng cô bé Mác tin

Học tiếng Anh cùng cô bé Mác tin: Dành cho lứa tuổi 6+/Lời: Sylvie Decaux; Tranh: Marcel Marlier; Quỳnh Mai biên dịch.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Kim Đồng, 2020 .- 96tr.: tranh vẽ; 30cm

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu nhi: 102 030 795

Gồm một nghìn từ và các mẫu câu phổ biến trình bày dưới dạng song ngữ Việt - Anh, hình ảnh minh hoạ, với bảng từ vựng Anh - Việt ở cuối sách và liệt kê một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản.

st: Bùi Liên