Ngày đăng: 12/03/2019 09:35
Lượt xem: 10319
Luật Thư viện sẽ mở ra nhiều cơ hội

Sau 18 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện, đến nay nhiều quy định đã không còn phù hợp. Do đó, việc xây dựng Luật Thư viện đang là nhiệm vụ cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu về thông tin và nâng cao văn hóa đọc. 

Dự thảo Luật Thư viện do Bộ VHTTDL soạn thảo gồm 7 chương, 51 điều. Trong đó, mục đích thúc đẩy sự nghiệp thư viện phát triển, phát huy hiệu quả các chức năng của thư viện trong việc bảo vệ quyền tiếp cận thông tin và lợi ích hưởng thụ văn hóa của nhân dân; thúc đẩy việc truyền bá văn minh của nhân loại, gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc; tạo cơ hội cho việc học tập suốt đời, trau dồi đạo đức cá nhân, nâng cao trình độ văn minh xã hội và trình độ khoa học, văn hóa cho công dân, phục vụ phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. 

Việc ra đời Luật Thư viện đang được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt của ngành Thư viện. Ảnh minh họa.

Đặc biệt, trong Dự thảo có nhiều đổi mới trong các quy định nhằm đáp ứng các nhu cầu thực tiễn xã hội. Đơn cử như về tổ chức và quản lý thư viện sẽ đa dạng hóa các loại hình thư viện nhằm tiếp tục thực hiện chính sách đẩy mạnh xã hội hóa để phát huy các nguồn lực, vốn tài liệu tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức. Dự thảo bổ sung thư viện ngoài công lập bao gồm thư viện của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện có yếu tố nước ngoài, ghi nhận các mô hình thư viện, tủ sách, phòng đọc sách ở cộng đồng dân cư, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ có phục vụ cộng đồng c thư viện có tiềm năng, góp phần phát triển mạng lưới tại cơ sở, giảm gánh nặng đầu tư của Nhà nước.

Ngoài ra, theo dự thảo thì thư viện số được xác định như một xu thế phát triển tất yếu. Dự thảo lược bỏ điều kiện về “có nguồn lực tài chính” để tạo điều kiện thông thoáng thu hút các thành phần tham gia xây dựng và phát triển thư viện.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà- Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) cho biết: Một số nội dung quan trọng liên quan đến chính sách đầu tư, vấn đề quản lý, tổ chức hoạt động thư viện… quy định tản mạn ở nhiều văn bản dẫn tới hiệu lực thi hành không cao. Nhiều quy định trong Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn không còn phù hợp với thực tiễn: Vấn đề xếp hạng thư viện chỉ áp dụng đối với hệ thống thư viện công cộng và dựa trên tiêu chí hành chính đã triệt tiêu động lực phấn đấu, kìm hãm sự phát triển của thư viện; chính sách của Nhà nước đối với thư viện thiếu quy định cụ thể nên chưa đi vào thực tiễn; chính sách đối với người làm công tác thư viện còn nhiều bất cập.

Theo kế hoạch, Dự thảo Luật Thư viện dự kiến sẽ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp tháng 3 này.

Theo Đại đoàn kết