Ngày đăng: 29/01/2024 08:42
Lượt xem: 2167
KẾ HOẠCH Tham gia gian trưng bày sách, báo tại Hội báo xuân Vĩnh Phúc năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-BTCHBX ngày 15/01/2023 của Ban tổ chức Hội Báo xuân tỉnh về việc tổ chức Hội Báo xuân Vĩnh Phúc 2024;

Căn cứ Công văn  số 94/SVHTTDL-QLVH  ngày  18/01/2024  của Sở  Văn hóa, Thể thao về việc phối hợp tổ chức Hội Báo xuân Vĩnh Phúc 2024,

Thư viện tỉnh  xây dựng Kế hoạch tham gia gian trưng bày tài liệu, sách báo tại Hội báo Xuân Vĩnh Phúc 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Trưng bày Báo “Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024” là một trong những hoạt động chào mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2024).

- Thông qua loại hình báo chí, xuất bản phẩm xuân 2024 của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu và định hướng, triển vọng phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội của Trung ương và của tỉnh.

- Trưng bày Báo “Mừng Đảng - Mừng xuân” Giáp Thìn 2024 trở thành nét sinh hoạt văn hóa -  báo chí đặc sắc trong cả nước, góp phần tôn vinh văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Là món ăn tinh thần không thể thiếu của nhân dân trong dịp đón tết cổ truyền của dân tộc.

2. Yêu cầu

- Tổ chức gian trưng bày Báo “Mừng Đảng - Mừng xuân” Giáp Thìn 2024 đảm bảo trang trọng, hiệu quả, thiết thực mang đậm nét văn hoá của địa phương và báo chí, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi phục vụ nhu cầu thông tin văn hoá của đông đảo Nhân dân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung

- Trưng tài liệu, ấn phẩm, sách, báo có nội dung về Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc cùng những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

- Trưng bày giới thiệu Báo xuân của các cơ quan báo chí trong tỉnh, báo trung ương và các tỉnh bạn; bản tin, tạp san  số Tết của một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Giới thiệu những kết quả tiêu biểu đạt được trong năm 2023 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức.

2.1.Thời gian tổ chức: Gian trưng bày diễn ra 02 ngày, cụ thể:

Từ 23/02/2024 đến 24/02/2024 (tức ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

2.2. Địa điểm: Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

3. Công tác tuyên truyền:

Tuyên truyền bằng băng zôn tại cổng chính của trụ sở Thư viện tỉnh; tuyên truyền trên website của Thư viện tỉnh: http://thuvien.vinhphuc.gov.vn/.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Đơn vị chủ trì: BTC Hội Báo xuân (Hội Nhà báo; Ban Tuyên giáo; Hội VHNT; Báo Vĩnh Phúc; Đài PT-TH; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin & Truyền thông).

- Đơn vị thực hiện: Gian trưng bày Báo Xuân 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thư viện tỉnh thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Phục vụ bạn đọc, Phòng Bổ sung Xử lý kỹ thuật, Phòng Thông tin Thư mục Địa chí: Chuẩn bị tài liệu, ấn phẩm,sách báo có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam; Các xuất bản phẩm, tư liệu phản ánh thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; Báo, tạp chí xuân của Trung ương, và của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Phòng Tuyên truyền và Phong trào cơ sở:

+ Xây dựng kế hoạch tham gia gian trưng bày tại Hội Báo Xuân Vĩnh Phúc năm 2024; thiết kế maket gian trưng bày; trang trí khánh tiết…

+ Dự trù kinh phí tổ chức gian trưng bày tại Hội báo xuân Vĩnh Phúc và quyết toán theo quy định.

- Phòng Hành chính, Tổng hợp: Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc trưng bày tại Hội Báo xuân.

V. KINH PHÍ: Gian trưng bày Báo Xuân 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Thư viện tỉnh năm 2024.

Trên đây là Kế hoạch tham gia gian trưng bày tại Hội Báo xuân Vĩnh Phúc năm 2024 chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024).

Nơi nhận:

- Sở VH, TT&DL (b/c);

- GĐ, CPGĐ Thư viện tỉnh;

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Thư viện tỉnh (t/h);

- Lưu: VT, HC.

 

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

Lê Văn Minh