Sách
320.109597 X.126.D
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế :
DDC 320.109597
Tác giả CN Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nhan đề Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết Mai (ch.b.), Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Tất Viễn...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 231tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu về nhà nước pháp quyền từ lý thuyết đến hiện thực. Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQ XHCN). Đánh giá thành tựu, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam. Đưa ra phương hướng và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Hội nhập quốc tế
Từ khóa tự do Nhà nước pháp quyền
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004450
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163468
00211
00431C1C02F-BE38-4FA3-942A-8E10EF09461F
005202303211509
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230321151112|zlethietmay
082 |a320.109597|bX.126.D
100 |aNguyễn Thị Tuyết Mai
245 |aXây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Thị Tuyết Mai (ch.b.), Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Tất Viễn...
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a231tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu về nhà nước pháp quyền từ lý thuyết đến hiện thực. Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQ XHCN). Đánh giá thành tựu, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam. Đưa ra phương hướng và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
651 |aViệt Nam
653 |aHội nhập quốc tế
653 |aNhà nước pháp quyền
653 |aXây dựng
653 |aChủ nghĩa xã hội
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004450
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004450 Kho Đọc tầng 2 320.109597 X.126.D Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào