Địa chí
ĐC.97 H.561.ư
Hương ước làng Bảo Chưng tổng Kiên Cương huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên :
BBK ĐC.97
Nhan đề Hương ước làng Bảo Chưng tổng Kiên Cương huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên : Bản dịch
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb], [kn]
Mô tả vật lý 3 Tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Hương ước
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Từ khóa tự do Vĩnh Tường
Từ khóa tự do Kiên Cương
Từ khóa tự do Bảo Chưng
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.001135
000 00000nam a2200000 4500
00121951
00212
00422072
005201611211448
008060119s[kn] |||||| sd
0091 0
039|a20161121144812|bnhuquynh|c20161121143103|dnhuquynh|y20141125143917|zhaonh
084|aĐC.97|bH.561.ư
245|aHương ước làng Bảo Chưng tổng Kiên Cương huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên : |bBản dịch
260|a[kđ] : |b[knxb], |c[kn]
300|a3 Tr. ; |c30 cm.
653|aHương ước
653|aVĩnh Yên
653|aVĩnh Tường
653|aKiên Cương
653|aBảo Chưng
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.001135
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/huonguoc/dct.1143/1143 - 0001.jpg
890|a1|b0|c3|d0
920|aĐCS859|cĐCS859
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.001135 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1