Địa chí
ĐC.444
Dự án nâng cao và gia cố sông Đáy ở tỉnh Vĩnh Yên 1910
DDC ĐC.444
Nhan đề Dự án nâng cao và gia cố sông Đáy ở tỉnh Vĩnh Yên 1910
Thông tin xuất bản 1910
Mô tả vật lý 36tr. ; 27cm
Tóm tắt Công văn của ngài Thống sứ Bắc Kỳ về việc thực hiện dự án nâng cao và gia cố sông Đáy con ở tỉnh Vĩnh Yên. Báo cáo của các nhà thầu khoán và kỹ sư trưởng về tình hình thực hiện dự án
Tên vùng địa lý Sông Đáy
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT.001391
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143917
00212
00479C4122B-BB82-4552-A18A-7BF7D04412A3
005201609221549
008081223s1910 vm| vie
0091 0
039|a20160922154933|bhuonggiang|c20150929152748|dhuonggiang|y20150929152440|zhuonggiang
082|aĐC.444
245 |aDự án nâng cao và gia cố sông Đáy ở tỉnh Vĩnh Yên 1910
260 |c1910
300 |a36tr. ; |c27cm
520 |aCông văn của ngài Thống sứ Bắc Kỳ về việc thực hiện dự án nâng cao và gia cố sông Đáy con ở tỉnh Vĩnh Yên. Báo cáo của các nhà thầu khoán và kỹ sư trưởng về tình hình thực hiện dự án
651 |aSông Đáy
653|aVĩnh Yên
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT.001391
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/tailieutiengphap/duannangcao......vinhyen1910/1391 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào