Địa chí
ĐC. 445 V. 250. V
Về việc nghiên cứu các con đường dẫn lên Tam Đảo 1906
DDC ĐC. 445
Nhan đề Về việc nghiên cứu các con đường dẫn lên Tam Đảo 1906
Thông tin xuất bản 1906
Mô tả vật lý 42tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Tam Đảo
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001339
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144032
00212
0040EF230D6-7576-4931-96E4-1E617383012D
005201510131519
008081223s1906 vm| vie
0091 0
039|a20151013151936|bhanha|c20151013151819|dhanha|y20151006110820|zbinhtv
082 |aĐC. 445|bV. 250. V
245 |aVề việc nghiên cứu các con đường dẫn lên Tam Đảo 1906
260 |c1906
300 |a42tr. ; |c27cm
653 |aTam Đảo
653 |aXây dựng
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001339
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/tailieutiengphap/cacconduongdanlentamdao1906/1339 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào