Địa chí
ĐC. 41 NG.121.S
Ngân sách cho khu Thác Bạc 1904-1905
DDC ĐC. 41
Nhan đề Ngân sách cho khu Thác Bạc 1904-1905
Thông tin xuất bản 1905
Mô tả vật lý 17tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Ngân sách
Từ khóa tự do Thác Bạc
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001333
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144202
00212
004C0DD4E15-0135-491F-AC97-C8B793B24FE8
005201510161527
008081223s1905 vm| vie
0091 0
039|a20151016152726|bhuonggiang|y20151007142146|zbinhtv
082 |aĐC. 41|bNG.121.S
245 |aNgân sách cho khu Thác Bạc 1904-1905
260 |c1905
300 |a17tr. ; |c27cm
653 |aKinh tế
653 |aNgân sách
653 |aThác Bạc
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001333
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/tailieutiengphap/ngansachchokhuthacbac1904-1905/1333 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào