Bài trích
ĐC. 228
Vĩnh Phúc - Thế vững quốc phòng /
DDC ĐC. 228
Tác giả CN ĐÀO DUY TUẤN
Nhan đề Vĩnh Phúc - Thế vững quốc phòng / ĐÀO DUY TUẤN
Mô tả vật lý Tr. 4
Tóm tắt Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 66/CTr-TU về thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh; thông qua quán triệt sâu rộng ở các cấp, các ngành đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được sức mạnh đoàn kết, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Trong 5 năm qua, tỉnh đã quan tâm bảo đảm ngân sách chi cho nhiệm vụ xây dựng KVPT hàng trăm tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Thế Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng đặt ra những yêu cầu cao. Do vậy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phải luôn chủ động, sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả và có nhiều giải pháp chiến lược lâu dài để xây dựng KVPT vững mạnh, hướng tới mục tiêu mạnh về quốc phòng, ổn định an ninh chính trị để tập trung phát triển kinh tế, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
Nguồn trích Quân khu Hai- Số: 1049 Ngày: 18/07/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157243
00222
004FD954D21-9214-41BD-B262-2B82D248D0D5
005201909241001
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190924100444|bbinhtv|c20190722145242|dthanhhuyen|y20190722145147|zthanhhuyen
082 |aĐC. 228
100 |aĐÀO DUY TUẤN
245 |aVĩnh Phúc - Thế vững quốc phòng / |cĐÀO DUY TUẤN
300 |aTr. 4
520 |aQuán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 66/CTr-TU về thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh; thông qua quán triệt sâu rộng ở các cấp, các ngành đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được sức mạnh đoàn kết, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Trong 5 năm qua, tỉnh đã quan tâm bảo đảm ngân sách chi cho nhiệm vụ xây dựng KVPT hàng trăm tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Thế Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng đặt ra những yêu cầu cao. Do vậy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phải luôn chủ động, sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả và có nhiều giải pháp chiến lược lâu dài để xây dựng KVPT vững mạnh, hướng tới mục tiêu mạnh về quốc phòng, ổn định an ninh chính trị để tập trung phát triển kinh tế, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
773 |tQuân khu Hai|i1049|d18/07/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào