Sách
Phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay (Qua nghiên cứu chính sách xây dựng nông thôn mới) /
Tác giả CN Phan Văn Tuấn
Nhan đề Phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay (Qua nghiên cứu chính sách xây dựng nông thôn mới) / Phan Văn Tuấn
Thông tin xuất bản Vinh : Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 331tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay qua nghiên cứu quá trình chính sách xây dựng nông thôn mới
Từ khóa tự do Chính sách công
Từ khóa tự do Nhân dân
Từ khóa tự do Tham gia
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(6): 103067401-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157458
00211
0049AF81325-45A4-471A-A12E-64EEE3AB65A6
005201910011530
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191001153306|zchulonghien
100 |aPhan Văn Tuấn
245 |aPhương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay (Qua nghiên cứu chính sách xây dựng nông thôn mới) / |cPhan Văn Tuấn
260 |aVinh : |bĐại học Vinh, |c2018
300 |a331tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay qua nghiên cứu quá trình chính sách xây dựng nông thôn mới
653 |aChính sách công
653 |aNhân dân
653 |aTham gia
653 |aViệt Nam
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(6): 103067401-6
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067401 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067402 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067403 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103067404 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
5 103067405 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 5
6 103067406 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào