Sách
338.109597 N.122.C
Nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá /
DDC 338.109597
Tác giả CN Hồ Quế Hậu
Nhan đề Nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá / Hồ Quế Hậu
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 222tr. ; 21cm
Tóm tắt Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giới thiệu mô hình, phương pháp và kết quả nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của nông hộ cũng như những phương hướng, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế nông hộ
Từ khóa tự do Sản xuất
Từ khóa tự do Công nghiệp hoá
Từ khóa tự do Hiện đại hoá
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003231
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159684
00211
004F74A86C7-15C2-45EA-8B90-E39E886235AE
005202009080825
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200908082828|zlethietmay
082 |a338.109597|bN.122.C
100 |aHồ Quế Hậu
245 |aNâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá / |cHồ Quế Hậu
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a222tr. ; |c21cm
520 |aCơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giới thiệu mô hình, phương pháp và kết quả nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của nông hộ cũng như những phương hướng, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp
651 |aViệt Nam
653 |aKinh tế nông hộ
653 |aSản xuất
653 |aCông nghiệp hoá
653 |aHiện đại hoá
653 |aNông nghiệp
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003231
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/nangcaohieuquaktcua nongho.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003231 Kho Đọc tầng 2 338.109597 N.122.C Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào