Sách
305.8009597 GI.103.Q
Giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC 305.8009597
Tác giả CN Nguyễn Xuân Trung
Nhan đề Giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Trung (ch.b.), Lê Văn Lợi, Đinh Quang Thành....
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 226tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và các giải pháp phát huy sức mạnh giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Đoàn kết dân tộc
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004451
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163469
00211
0048D0B6D75-A40D-4304-A9E6-38A33B9EA971
005202303211515
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230321151643|zlethietmay
082 |a305.8009597|bGI.103.Q
100 |aNguyễn Xuân Trung
245 |aGiải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Xuân Trung (ch.b.), Lê Văn Lợi, Đinh Quang Thành....
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a226tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và các giải pháp phát huy sức mạnh giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
651 |aViệt Nam
653 |aDân tộc
653 |aTôn giáo
653 |aĐoàn kết dân tộc
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004451
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004451 Kho Đọc tầng 2 305.8009597 GI.103.Q Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào