Sách
364.109597 K.305.Q
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh /
DDC 364.109597
Tác giả CN Nguyễn Phú Trọng
Nhan đề Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh / Nguyễn Phú Trọng
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2023
Mô tả vật lý 623tr. ; 24cm
Tóm tắt Gồm các bài viết về một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; 22 bài về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phòng ngừa; tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Tham nhũng
Từ khóa tự do Chống
Từ khóa tự do Phòng
Từ khóa tự do Tiêu cực
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004455
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202006614
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163487
00211
004B7E04C95-3E7D-4F8A-8EE7-BC989677521F
005202305101017
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c373000
039|y20230510101846|zlethietmay
082 |a364.109597|bK.305.Q
100 |aNguyễn Phú Trọng
245 |aKiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh / |cNguyễn Phú Trọng
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2023
300 |a623tr. ; |c24cm
520 |aGồm các bài viết về một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; 22 bài về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phòng ngừa; tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng
651 |aViệt Nam
653 |aTham nhũng
653 |aChống
653 |aPhòng
653 |aTiêu cực
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004455
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202006614
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004455 Kho Đọc tầng 2 364.109597 K.305.Q Sách tiếng Việt 1
2 202006614 Kho Mượn tầng 2 364.109597 K.305.Q Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào