Địa chí
ĐC.97
Thần tích thần sắc làng Gia Thượng tổng Gia Thượng huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên
DDC ĐC.97
Nhan đề Thần tích thần sắc làng Gia Thượng tổng Gia Thượng huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên
Thông tin xuất bản 1938
Mô tả vật lý 15tr. ; 27cm
Tên vùng địa lý Gia Thượng
Tên vùng địa lý Kim Anh
Tên vùng địa lý Phúc Yên
Từ khóa tự do Thần tích
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT.000468
000 00000nam#a2200000ui#4500
00146278
00212
004CA85125C-EA42-40B4-95EA-CC549C4FB91B
005201609221552
008081223s1938 vm| vie
0091 0
039|a20160922155207|bhuonggiang|c20160229143602|dhuonggiang|y20160113094951|zhuonggiang
082 |aĐC.97
245 |aThần tích thần sắc làng Gia Thượng tổng Gia Thượng huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên
260 |c1938
300 |a15tr. ; |c27cm
651 |aGia Thượng
651|aKim Anh
651|aPhúc Yên
653 |aThần tích
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT.000468
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/thantichthansac/dct.000468/468 - 0001.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào