Địa chí
ĐC.48
Tổng kết thống kê thương nghiệp tài chính - ngân hàng 1960 /
DDC ĐC.48
Tác giả CN Chi cục Thống kê
Nhan đề Tổng kết thống kê thương nghiệp tài chính - ngân hàng 1960 / Chi cục Thống kê
Thông tin xuất bản 1960
Mô tả vật lý 35tr. ; 30cm
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Thương nghiệp
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT.000172
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151549
00212
004DAA40641-A14F-4A13-9CD2-28C901133208
005201610101019
008081223s1960 vm| vie
0091 0
039|y20161010101907|zhuonggiang
082 |aĐC.48
100 |aChi cục Thống kê
245 |aTổng kết thống kê thương nghiệp tài chính - ngân hàng 1960 / |cChi cục Thống kê
260 |c1960
300 |a35tr. ; |c30cm
653 |aTài chính
653 |aThống kê
653 |aThương nghiệp
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT.000172
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/huonguoc/dct.000172/172 - 0001.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào