Địa chí
ĐC. 222
Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất :
DDC ĐC. 222
Nhan đề Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất : Báo cáo tổng hợp các mặt của UBHC
Thông tin xuất bản 1965
Mô tả vật lý 34tr. ; cm
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT.000050
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152233
00212
0043F8E65C9-D7D6-43D3-B399-CABC85093528
005201704121057
008081223s 196 vm| vie
0091 0
039|a20170412105652|bbinhtv|y20170412105630|zbinhtv
082 |aĐC. 222
245 |aThực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất : |bBáo cáo tổng hợp các mặt của UBHC
260 |c 1965
300 |a34tr. ; |ccm
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT.000050
890|c1|a0|b0|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào