Bài trích
ĐC. 215
Vĩnh Yên đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX /
DDC ĐC. 215
Tác giả CN PHƯƠNG HIỀN
Nhan đề Vĩnh Yên đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX / PHƯƠNG HIỀN
Mô tả vật lý Tr. 1 + 3
Tóm tắt Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Vĩnh Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, những năm qua, Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, nổi bật là hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững; văn hóa, giáo dục, y tế được chăm lo phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững; bảo đảm tốt an sinh xã hội; kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố ngày càng đồng bộ, hiện đại… góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, tính tích cực, chủ động, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, nhất là phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững, với tốc độ hợp lý; khai thác hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng TP Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020.
Nguồn trích Quân đội nhân dân- Số: 20984 Ngày: 07/09/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157366
00222
004722051B7-ECAC-45E7-B5CA-05A62ABDDF2D
005201909231029
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190923103307|bbinhtv|y20190909150501|zthanhhuyen
082 |aĐC. 215
100 |aPHƯƠNG HIỀN
245 |aVĩnh Yên đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX / |cPHƯƠNG HIỀN
300 |aTr. 1 + 3
520 |aThực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Vĩnh Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, những năm qua, Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, nổi bật là hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững; văn hóa, giáo dục, y tế được chăm lo phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững; bảo đảm tốt an sinh xã hội; kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố ngày càng đồng bộ, hiện đại… góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, tính tích cực, chủ động, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, nhất là phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững, với tốc độ hợp lý; khai thác hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng TP Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020.
773 |tQuân đội nhân dân|i20984|d07/09/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào