Bài trích
ĐC. 226
Vĩnh Phúc ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự /
DDC ĐC. 226
Tác giả CN ĐỖ HÙNG
Nhan đề Vĩnh Phúc ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự / ĐỖ HÙNG
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 30/8/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa 4 cơ quan Thi hành án dân sự, Công an, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Lễ ký Quy chế mới phối hợp liên ngành giữa 4 cơ quan THADS, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cục THADS với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh. Hội nghị đã thống nhất ký kết 2 Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS những năm tiếp theo. Theo đó, 2 Quy chế đã quy định cụ thể, chi tiết về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp liên ngành cùng cấp giữa Cục Thi hành án dân sự, Công an, Toà án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; giữa Cục THADS và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh. Việc ký kết này sẽ tạo sự đồng thuận trong giải quyết khó khăn vướng mắc về thi hành án dân sự. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, góp phần giải quyết vướng mắc, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự nhất là những vụ việc có tính chất phức tạp, giá trị lớn, tồn đọng kéo dài, hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án do Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS giao hàng năm.
Nguồn trích Pháp luật Việt Nam- Số: 243 Ngày: 31/08/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157370
00222
00468005539-EE84-4452-B761-0F0B994F1363
005201910140954
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191014095812|bbinhtv|c20190923103623|dbinhtv|y20190911150846|zthanhhuyen
082 |aĐC. 226
100 |aĐỖ HÙNG
245 |aVĩnh Phúc ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự / |cĐỖ HÙNG
300 |aTr. 5
520 |aNhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 30/8/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa 4 cơ quan Thi hành án dân sự, Công an, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Lễ ký Quy chế mới phối hợp liên ngành giữa 4 cơ quan THADS, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cục THADS với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh. Hội nghị đã thống nhất ký kết 2 Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS những năm tiếp theo. Theo đó, 2 Quy chế đã quy định cụ thể, chi tiết về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp liên ngành cùng cấp giữa Cục Thi hành án dân sự, Công an, Toà án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; giữa Cục THADS và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh. Việc ký kết này sẽ tạo sự đồng thuận trong giải quyết khó khăn vướng mắc về thi hành án dân sự. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, góp phần giải quyết vướng mắc, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự nhất là những vụ việc có tính chất phức tạp, giá trị lớn, tồn đọng kéo dài, hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án do Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS giao hàng năm.
773 |tPháp luật Việt Nam|i243|d31/08/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào