Bài trích
ĐC. 254
Phát huy dân chủ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí /
DDC ĐC. 254
Tác giả CN TUỆ PHƯƠNG
Nhan đề Phát huy dân chủ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí / TUỆ PHƯƠNG
Mô tả vật lý Tr. 5
Tóm tắt Người dân được bàn bạc, được thông tin đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, từ đó, chính quyền tổ chức thực hiện theo ý kiến của đa số nhân dân, có sự giám sát, kiểm tra của nhân dân. Việc phát huy dân chủ cũng là “chìa khóa” cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí mà Mặt trận tỉnh Vĩnh Phúc đã làm được. “Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội, trong thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực; đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời khuyến khích và nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, ông Huy chia sẻ.
Nguồn trích Đại đoàn kết- Số: 277 Ngày: 04/10/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157483
00222
004FE5EF971-A42A-42E6-9D6B-9207893AA316
005201911211426
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191121143045|bbinhtv|y20191007111909|zthanhhuyen
082 |aĐC. 254
100 |aTUỆ PHƯƠNG
245 |aPhát huy dân chủ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí / |cTUỆ PHƯƠNG
300 |aTr. 5
520 |aNgười dân được bàn bạc, được thông tin đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, từ đó, chính quyền tổ chức thực hiện theo ý kiến của đa số nhân dân, có sự giám sát, kiểm tra của nhân dân. Việc phát huy dân chủ cũng là “chìa khóa” cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí mà Mặt trận tỉnh Vĩnh Phúc đã làm được. “Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội, trong thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực; đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời khuyến khích và nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, ông Huy chia sẻ.
773 |tĐại đoàn kết|i277|d04/10/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào