Bài trích
ĐC. 24
Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả các chính sách cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số /
DDC ĐC. 24
Tác giả CN ĐỨC HIỀN
Nhan đề Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả các chính sách cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số / ĐỨC HIỀN
Mô tả vật lý Tr.16
Tóm tắt Trong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng dân tộc và miền núi. Với nỗ lực của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương, sự vươn lên từ ý chí, nghị lực của đồng bào, các chương trình, chính sách, giải pháp cụ thể dành cho đồng bào các dân tộc, diện mạo kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều cải thiện. Toàn tỉnh không còn khu vực đặc biệt khó khăn, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 đạt khoảng 37,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm nhanh. Năm 2016 toàn tỉnh có 630 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số, chiếm 6,3% đến cuối 2018 giảm còn 5,7%.
Nguồn trích Phụ nữ Việt Nam- Số: 138 Ngày: 18/11/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00158293
00222
0044A685F81-27CC-4912-8501-1B87119ECF95
005201912251032
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191225103631|bbinhtv|y20191118141538|zthanhhuyen
082 |aĐC. 24
100 |aĐỨC HIỀN
245 |aVĩnh Phúc thực hiện hiệu quả các chính sách cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số / |cĐỨC HIỀN
300 |aTr.16
520 |aTrong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng dân tộc và miền núi. Với nỗ lực của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương, sự vươn lên từ ý chí, nghị lực của đồng bào, các chương trình, chính sách, giải pháp cụ thể dành cho đồng bào các dân tộc, diện mạo kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều cải thiện. Toàn tỉnh không còn khu vực đặc biệt khó khăn, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 đạt khoảng 37,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm nhanh. Năm 2016 toàn tỉnh có 630 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số, chiếm 6,3% đến cuối 2018 giảm còn 5,7%.
773 |tPhụ nữ Việt Nam|i138|d18/11/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào