Bài trích
ĐC. 211
Vĩnh Phúc xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá /
DDC ĐC. 211
Tác giả CN LÊ DUY THÀNH
Nhan đề Vĩnh Phúc xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá / LÊ DUY THÀNH
Mô tả vật lý Tr. 1
Tóm tắt Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Vĩnh Phúc đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Cùng với đó, Vĩnh Phúc tiếp tục chú trọng bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Xây dựng con người Vĩnh Phúc hướng đến chân - thiện - mỹ, giàu lòng yêu nước, giàu khát vọng vươn lên.
Nguồn trích Quân đội nhân dân- Số: 21420 Ngày: 23/11/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00159819
00222
004419867E7-3E4A-4B51-BE47-B2C1BAF876BD
005202101120821
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20210112082131|bbinhtv|y20201125155715|zthanhhuyen
082 |aĐC. 211
100 |aLÊ DUY THÀNH
245 |aVĩnh Phúc xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá / |cLÊ DUY THÀNH
300 |aTr. 1
520 |aNhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Vĩnh Phúc đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Cùng với đó, Vĩnh Phúc tiếp tục chú trọng bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Xây dựng con người Vĩnh Phúc hướng đến chân - thiện - mỹ, giàu lòng yêu nước, giàu khát vọng vươn lên.
773 |tQuân đội nhân dân|i21420|d23/11/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào