Bài trích
ĐC. 1
Triển khai giải pháp kết nối các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam /
DDC ĐC. 1
Tác giả CN HOÀNG SƠN
Nhan đề Triển khai giải pháp kết nối các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam / HOÀNG SƠN
Mô tả vật lý Tr.1
Tóm tắt Ngày 4/11/2019, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Công nghệ ATALINK tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai giải pháp kết nối các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Việc ký kết triển khai các giải pháp kết nối sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh tiếp cận với nền kinh tế số, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong quá trình hội nhập. Với vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với tỉnh và chính quyền địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh là cơ quan thường trực đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung ký kết.
Nguồn trích Vĩnh Phúc- Số: 4933 Ngày: 05/11/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00158085
00222
004FD6D5E00-ACC3-4F2F-A035-FA038FD7FE9F
005201912251019
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191225102326|bbinhtv|c20191108091624|dhanha|y20191108091556|zhanha
082 |aĐC. 1
100 |aHOÀNG SƠN
245 |aTriển khai giải pháp kết nối các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam / |cHOÀNG SƠN
300 |aTr.1
520 |aNgày 4/11/2019, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Công nghệ ATALINK tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai giải pháp kết nối các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Việc ký kết triển khai các giải pháp kết nối sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh tiếp cận với nền kinh tế số, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong quá trình hội nhập. Với vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với tỉnh và chính quyền địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh là cơ quan thường trực đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung ký kết.
773 |tVĩnh Phúc|i4933|d05/11/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào