Bài trích
ĐC. 42
Vĩnh Phúc dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ /
DDC ĐC. 42
Tác giả CN LÂM HẢI
Nhan đề Vĩnh Phúc dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ / LÂM HẢI
Mô tả vật lý Tr.1
Tóm tắt UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2573/ QĐ - UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nông nghiệp hữu cơ; đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu; tập huấn cho người sản xuất; xây dựng thực hiện các mô hình thí điểm sản xuất nông nghiệp hữu cơ; xây dựng các vùng sản xuất hữu cơ; xây dựng nhãn hiệu tập thể, đăng ký mã số, mã vạch cho các mô hình điểm. Đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp trang trại, hộ gia đình hoặc nhóm hộ sản xuất... Tổng kinh phí thực hiện hơn 100 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 28 tỷ đồng, vốn đối ứng của cơ sở sản xuất hơn 74 tỷ đồng.
Nguồn trích Vĩnh Phúc- Số: 4934 Ngày: 06/11/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00158086
00222
00490681684-8FFA-48F0-9039-3CD2C1DBA48A
005202001031050
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200103105449|bbinhtv|c20191225102406|dbinhtv|y20191108092718|zhanha
082 |aĐC. 42
100 |aLÂM HẢI
245 |aVĩnh Phúc dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ / |cLÂM HẢI
300 |aTr.1
520 |aUBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2573/ QĐ - UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nông nghiệp hữu cơ; đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu; tập huấn cho người sản xuất; xây dựng thực hiện các mô hình thí điểm sản xuất nông nghiệp hữu cơ; xây dựng các vùng sản xuất hữu cơ; xây dựng nhãn hiệu tập thể, đăng ký mã số, mã vạch cho các mô hình điểm. Đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp trang trại, hộ gia đình hoặc nhóm hộ sản xuất... Tổng kinh phí thực hiện hơn 100 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 28 tỷ đồng, vốn đối ứng của cơ sở sản xuất hơn 74 tỷ đồng.
773 |tVĩnh Phúc|i4934|d06/11/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào