Sách
330.01 T.120.L
Tâm lý học kinh tế :
DDC 330.01
Nhan đề Tâm lý học kinh tế : Sách tham khảo / Gerrit Antonides, John K. Ashton, Jan Willem Bolderdijk... ; Rob Ranyard ch.b. ; Biên dịch, h.đ.: Dương Hải Hà...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2020
Mô tả vật lý 663tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày những nguyên lý cơ bản về tâm lý học kinh tế; giới thiệu các phương pháp nghiên cứu; những biểu hiện của kinh tế học cảm xúc; hành vi tài chính; hoạt động kinh tế; tiếp theo các giai đoạn phát triển trong cuộc đời; tâm lý học kinh tế và xã hội
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003295
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159716
00211
0049AD1DDEA-27E9-4D69-B806-09C87D001E23
005202009140804
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200914080658|zlethietmay
082 |a330.01|bT.120.L
245 |aTâm lý học kinh tế : |bSách tham khảo / |cGerrit Antonides, John K. Ashton, Jan Willem Bolderdijk... ; Rob Ranyard ch.b. ; Biên dịch, h.đ.: Dương Hải Hà...
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2020
300 |a663tr. ; |c24cm
520 |aTrình bày những nguyên lý cơ bản về tâm lý học kinh tế; giới thiệu các phương pháp nghiên cứu; những biểu hiện của kinh tế học cảm xúc; hành vi tài chính; hoạt động kinh tế; tiếp theo các giai đoạn phát triển trong cuộc đời; tâm lý học kinh tế và xã hội
653 |aTâm lí học
653 |aKinh tế
653 |aSách tham khảo
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003295
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/tamli.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003295 Kho Đọc tầng 2 330.01 T.120.L Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào