Ngày đăng: 22/01/2016 15:28
Lượt xem: 28198
Hệ Thống Thư Viện Cơ Sở Tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

HỆ THỐNG THƯ VIỆN HUYỆN

          1. Thư viện Thành phố Vĩnh Yên

        Trụ sở: Phố Lê Xoay – P. Ngô Quyền – T.p Vĩnh Yên

        Vốn tài liệu: Sách: 15.333 bản. Báo, tạp chí: 8 loại

        Số lượng cán bộ: 2 Đại học

        Phục vụ bạn đọc: Thẻ bạn đọc/năm: 500 thẻ/năm; Lượt bạn đọc: 10.012 lượt/năm

        Kinh phí hoạt động: 20 triệu đồng/năm

2. Thư viện huyện Bình Xuyên

Trụ sở: Thị trấn Hương Canh – huyện Bình Xuyên

        Vốn tài liệu: Sách: 3.500 bản. Báo, tạp chí: 6 loại

        Số lượng cán bộ: 1 Đại học

        Phục vụ bạn đọc: Thẻ bạn đọc/năm: 130 thẻ/năm; Lượt bạn đọc: 6.025 lượt/năm

        Kinh phí hoạt động: 10 triệu đồng/năm

3. Thư viện huyện Lập Thạch

Trụ sở: Thị trấn Lập thạch – huyện Lập Thạch

        Vốn tài liệu: Sách: 15.895 bản. Báo, tạp chí: 16 loại

        Số lượng cán bộ: 1 Đại học

        Phục vụ bạn đọc: Thẻ bạn đọc/năm: 130 thẻ/năm; Lượt bạn đọc: 6.025 lượt/năm

        Kinh phí hoạt động: 30 triệu đồng/năm

4. Thư viện huyện Sông Lô

Trụ sở: Xã Nhạo Sơn – huyện Sông Lô

        Vốn tài liệu: Sách: 4.299 bản. Báo, tạp chí: 5 loại

        Số lượng cán bộ: 1 Đại học

        Phục vụ bạn đọc: Thẻ bạn đọc/năm: 100 thẻ/năm; Lượt bạn đọc: 4.325 lượt/năm

        Kinh phí hoạt động: 10 triệu đồng/năm

5. Thư viện huyện Tam Đảo

Trụ sở: Xã Hợp Châu – huyện Tam Đảo

        Vốn tài liệu: Sách: 3.435 bản. Báo, tạp chí: 5 loại

        Số lượng cán bộ: 1 Đại học

        Phục vụ bạn đọc: Thẻ bạn đọc/năm: 80 thẻ/năm; Lượt bạn đọc: 2530 lượt/năm

        Kinh phí hoạt động: 10 triệu đồng/năm

6. Thư viện huyện Tam Dương

Trụ sở: Thị trấn Hợp Hòa – huyện Tam Dương

        Vốn tài liệu: Sách: 1820 bản. Báo, tạp chí: 6 loại

        Số lượng cán bộ: 1 Đại học

        Phục vụ bạn đọc: Thẻ bạn đọc/năm: 50 thẻ/năm; Lượt bạn đọc: 1500 lượt/năm

        Kinh phí hoạt động: 12 triệu đồng/năm

7. Thư viện huyện Vĩnh Tường

Trụ sở: Thị trấn Vĩnh Tường – huyện Vĩnh Tường

        Vốn tài liệu: Sách: 21.735 bản. Báo, tạp chí: 15 loại

        Số lượng cán bộ: 1 Đại học, 2 Trung cấp

        Phục vụ bạn đọc: Thẻ bạn đọc/năm: 350 thẻ/năm; Lượt bạn đọc: 14.321 lượt/năm

        Kinh phí hoạt động: 50 triệu đồng/năm

8. Thư viện huyện Yên Lạc

Trụ sở: Thị trấn Vĩnh Tường – huyện Vĩnh Tường

        Vốn tài liệu: Sách: 7.012 bản. Báo, tạp chí: 15 loại

        Số lượng cán bộ: 1 Đại học

        Phục vụ bạn đọc: Thẻ bạn đọc/năm: 215 thẻ/năm; Lượt bạn đọc: 3210 lượt/năm

        Kinh phí hoạt động: 15 triệu đồng/năm

9. Thư viện thị xã Phúc Yên (dự kiến thành lập năm 2016)

 

HỆ THỐNG THƯ VIỆN XÃ

 

1. HUYỆN BÌNH XUYÊN: 10

TV xã Tam Hợp

TV xã Sơn Lôi

TV xã Hương Sơn

TV xã Thiện Kế

TV xã Phú Xuân

TV xã Gia Khánh

TV TT Hương Canh

TV xã Bá Hiến

Tv xã Tân Phong

TV T.T Thanh Lãng

2.  HUYỆN LẬP THẠCH: 17

TV xã Đồng Ích

TV xã Văn Quán

TV xã Xuân Lôi

TV xã Bắc Bình

TV xã Triệu Đề

TV xã Tử Du

TV xã Bàn Giản

TV xã Tiên Lữ

TV xã Vân Trục

 TV xã Thái Hoà

TV T.T Xuân Hoà

TV xã Ngọc Mỹ

TV xã Đình Chu

TV xã Sơn Đông

TV xã Quang Sơn

TV T.T  Hoa Sơn

 TV xã Hợp Lý

3. THỊ XÃ PHÚC YÊN: 8

TV xã Nam Viêm

TV P Hùng Vương

TV xã Tiền Châu

TV xã Ngọc Thanh

TV P. Trưng Trắc

TV P. Phúc Thắng

TV xã Hiển Lễ

TV P. Xuân Hoà

4.  HUYỆN SÔNG LÔ:  11

TV xã Đôn Nhân

TV xã Nhân Đạo

TV xã Đồng Quế

TV xã Phương Khoan

TV xã Đức Bác

TV xã Tân Lập

TV xã Đồng Thịnh

TV TT Tam Sơn

TV xã Lãng Công

TV xã Cao Phong

TV xã Bạch Lưu

 

5.  HUYỆN TAM ĐẢO: 8

TV xã Hồ Sơn

TV xã Yên Dương

TV xã Đạo Trù

TV T.T Tam Đảo

TV xã Minh Quang

TV xã Tam Quan

TV xã Bồ Lý

TV xã Hợp Châu

6. HUYỆN TAM DƯƠNG:  10

TV xã An Hoà

TV xã Hoàng Đan

TV xã Hoàng Hoa

TV xã Đạo Tú

TV xã Duy Phiên

TV xã Vân Hội

TV xã Thanh Vân

TV xã Hoàng Lâu

TV T.T Hợp Hoà

TV xã Hợp Thịnh

7.  HUYỆN VĨNH TƯỜNG: 26

TV xã Phú Thịnh

TV xã Vĩnh Thịnh

TV xã Ngũ Kiên

TV TT Tứ Trưng

TV xã Vũ Di

TV xã Phú Đa

TV xã Tuân Chính

TV xã Chấn Hưng

TV xã Việt Xuân

TV xã Cao Đại

TV xã Bình Dương

TV xã Vĩnh Ninh

TV xã Lý Nhân

TV xã Yên Bình

TV xã Tân Tiến

TV xã  An Tường

TV TT Vĩnh Tường

TV xã Nghĩa Hưng

TV xã Tân Cương

TV T.T Thổ Tang

TV xã Vĩnh Sơn

TV xã Kim Xá

TV xã Thượng Trưng

TV xã Bồ Sao

TV xã Tam Phúc

TV xã Đại Đồng

8. THÀNH PHỐ VĨNH YÊN: 7

TV xã ĐinhTrung

TV P.Ngô Quyền

TV làng Lai Sơn – Đồng Tâm

TV P. Bảo Sơn

TV P. Hội Hợp

TV P. Khai Quang

TV xã Thanh Trù

9. HUYỆN YÊN LẠC: 13

TV xã Đồng Cương

TV xã Văn Tiến

TV xã Trung Hà

TV xã Trung Kiên

TV xã Liên Châu

TV xã Tam Hồng

TV xã Tề Lỗ

TV xã Nguyệt Đức

TV xã Đại Tự

TV xã Yên Đồng

TV xã Đồng Văn

TV xã Bình Định

TV T.T Yên Lạc